Polityka prywatności / RODO

Korzystając ze Sklepu Internetowego https://partneragdrtv.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność.

Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach. Odzwierciedla on wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

I. Dane Administratora

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Migael Sp. z o.o. z siedzibą w Łojewie 53, 07-132 Ostrówek KRS: 0000762950, NIP: 8241807576, REGON: 381297482

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez: e-mail na adres: sklep@partneragdrtv.pl, lub listownie na adres: Partner AGD RTV, 1 maja 7, 07-130 Łochów

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym https://partneragdrtv.pl, tj: imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 • w celu realizacji zamówień składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego https://partneragdrtv.pl.;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń
  w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym https://partneragdrtv.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, płeć, nazwa firmy i numer NIP przetwarzane są:

 • w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w naszym Sklepie Internetowym;
 • w celu realizacji zamówień składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego https://partneragdrtv.pl.;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń
  w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Migael Sp. z o.o., bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w naszym Sklepie Internetowym oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Migael Sp. z o.o. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Migael Sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

 • Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);
 • Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić w celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania, jakości naszej obsługi (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi Klienta).
 • Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego https://partneragdrtv.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

 

III. Informacja o profilowaniu

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Blue Media S.A. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

V. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących przedstawiania Ci informacji marketingowych, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie, jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba, że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem przez Migael Sp. z o.o. Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, czynności będziemy podejmować tylko za Twoją zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.
 • Cofnięcie zgody na komunikację marketingową.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w naszym Sklepie Internetowym.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa

 

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
 • wylogowaniu się ze strony https://partneragdrtv.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony, wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego za pomocą obcego komputera, pamiętaj, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba, która będzie korzystała z komputera po Tobie.

 

IX. Informacje techniczne

 

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego https://partneragdrtv.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
 • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 • pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana, dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 września 2022 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl