Regulaminy Konkursu “Typuj i wygraj TV 75 cali”

Regulaminy Konkursu “Typuj i wygraj TV 75 cali” 

 

 • Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem konkursu jest firma  MIGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 381297482 NIP 8241807576 miejscowość ŁOJEW nr domu 53 kod pocztowy 07-132 poczta OSTRÓWEK kraj POLSKA 

 

1.2. Partnerem tytularnym akcji jest firma UNION DISTRIBUTION S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE NIP 1080024344 REGON 388334418 Adres siedziby Grójecka 208, 02-390 Warszawa, Polska

 

1.3. Za przebieg Konkursu i prawidłowość jego przeprowadzenia w zakresie zebrania informacji/ podsumowanie zdobytych punktów przez uczestnika Konkursu oraz opracowanie ostatecznych klasyfikacji i przekazanie ich dla Partnera Tytularnego/ Partnerów dodatkowych będzie odpowiedzialny Organizator Konkursu.

1.4. Za przekazanie Nagród dla zwycięzców Konkursu poszczególnych klasyfikacji odpowiedzialni będą Organizator Konkursu, Partner tytularny lub Partnerzy dodatkowi w zależności od indywidualnych ustaleń zawartych pomiędzy Organizatorem Konkursu z Partnerem Tytularnym oraz Partnerami Dodatkowymi.

1.5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 1. Warunki Uczestnictwa

 

2.1. W Konkursie mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polski

2.2. Uczestnik oświadcza, że:

 

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 

– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem Nagrody, zgodnie załączoną/ poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:2.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku gdy Uczestnik Konkursu:

 

-zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem Konkursem, dostępnym na portalu Facebook oraz publikuje treści niezgodne z prawdą oraz używa komentarzy zawierających treści obraźliwe

 

– podejmuje działania z wykorzystaniem wielu kont/profili e-mailowych zarejestrowanych na tą samą osobę

 

– podejmuje działania z wykorzystaniem kont/profili e-mailowych osób trzecich bez ich zgody na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych;

 

2.4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

 1. Czas trwania konkursu i nagrody

 

3.1 Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 12.06.2024 r. (od momentu opublikowania Konkursu na stronach Fanpage Organizatora Konkursu lub też Fanpage informacyjne i trwa do dnia 14.07.2024 

 

3.2 Ogłoszenie wyników klasyfikacji Nagrody Głównej zostanie opublikowane 15.07.2024 do godziny 23:59. O wygranych nagrodach Dodatkowych uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową  przez Organizatora

 

3.3. Nagrodą główną za zdobycie największej ilości punktów podczas typowania w konkursie jest telewizor UD 75qgu8210. 

 

 1. Przebieg konkursu i zasady gry:

 

4.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :

- Rejestracja na stronie typowania https://www.kicktipp.pl/typujwygrajtv75cali  poprzez kliknięcie linku podanego w poście na fanpage Organizatora  konkursu: https://www.facebook.com/partneragdrtv/

4.2. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik Konkursu z największą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje, który Uczestnik Konkursu szybciej dołączył do zabawy. 

 

– Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

 

– Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

– Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych dla najaktywniejszych Uczestników Konkursu

 

– realizacja, dystrybucja nagród odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu między Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem Konkursu, Partnerem Tytularnym

 

4.3  Reguły naliczania punktów dostępne są na stronie https://www.kicktipp.pl/typujwygrajtv75cali/reguly-gry

 

 1. Postanowienia końcowe

 

5.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 

5.2  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Konkursu w związku z Konkursem najpóźniej do 3 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator Konkursu w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygającego reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

5.3 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a).  zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

 

b). niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

 

c).  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników Konkursu zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

 

d). Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża i akceptuje zgodę na jego treść.

 

e). Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).

f).  Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga

 

Organizator.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MIGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w 07-132 Ostrówek Węgrowski, Łojew 53 , NIP: 8241807576, REGON: 381297482, KRS nr 0000762950
 2. Dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko, adres do wysyłki, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail) będą przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, b) kontaktu z uczestnikami w związku z konkursem, c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie, b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez [okres przechowywania danych, np. 3 lata] od zakończenia konkursu, chyba że dłuższy okres przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji konkursu, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, kurierskie oraz prawnicze, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: [adres e-mail].

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl