Regulamin konkursu na facebooku Black Week

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU:

“BLACK WEEK”

Z DNIA 18.11.2023r.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku “BLACK WEEK” (zwanego dalej “Konkursem”), jest właściciel marki Partner AGD RTV

 - MIGAEL Sp. z o.o. z siedzibą w: Łojew 53, 07-132 Ostrówek

 (zwany dalej „Organizatorem”).

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez

Uczestników Konkursu jest Organizator.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz

niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do

tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani

sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na stronach Partner AGD RTV: Bielsk Podlaski, Grajewo, Przysucha, Sokółka, Małkinia, Mława, Ostrów Mazowiecka,  Ciechanowiec, Maków Mazowiecki,Sokołów Podlaski, Zambrów, Szczytno, Hajnówka, Węgrów, Dobre Miasto, Siemiatycze, Łosice, Augustów, Wysokie Mazowieckie, Chełmno, Rypin, Tomaszów Lubelski, Turek (zwanej dalej “Fanpage”).
 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj.

udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem

reklamacji sprawuje Organizator.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne,

konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ,

posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące

użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie

Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:

„Uczestnik”).

 1. Uczestnik oświadcza, że:
 2. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych;

 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób

dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 1. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał

się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni

akceptuje;

 1. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów

związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i

współpracownicy Organizatora.

 

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano nagrody niespodzianki – dla 3 osób z każdego fanpage’a biorącego udział w konkursie, wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej:

„post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na

profilach Organizatora pod adresami wymienionymi w §1 pkt.7.

 1. Konkurs trwa od dnia 18.11.2023r.  do dnia 25.11.2023r.

 

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Polubienie strony strony wymienionej w §1 pkt.7.
 3. Polubienie postu konkursowego.
 4. Udostępnienie postu konkursowego.
 5. Oznaczenie w komentarzu 3 osób.
 6. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod

adresami wymienionymi w §1 pkt.7.

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU

NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na

portalu społecznościowym Facebook.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje losowanie.
 3. Spośród zgłoszeń na wszystkich stronach wymienionych w §1

pkt.7. Organizator wyłoni trzech zwycięzców.

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i

warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem  Facebooka w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona

w komentarzu do posta konkursowego na stronach wymienionych

w §1 pkt.7. Organizator wyłoni trzech zwycięzców, na każdym z fanpage’y

 1. Nagroda odbierana będzie osobiście lub w przypadku braku takiej możliwości ze względu na udział w konkursie na ogólnopolskim fanpage’u PARTNER AGD RTV, warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody

jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 1. imię i nazwisko
 2. adres korespondencyjny
 3. numer telefonu
 4. adres mailowy
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub wysłanie

nieprawidłowych danych, powoduje utratę przez uczestnika prawa

do nagrody.

 1. Przyznana w Konkursie nagroda będzie oczekiwała na zwycięzcę od chwili jego wyłonienia, w sklepie, który tego zwycięzcę wyłonił lub jeśli będzie taka potrzeba określona w §6 pkt.7 zostanie wysłana uczestnikowi do trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w punkcie §6 pkt.7.
 2. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres

wskazany przez Uczestnika.

 

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i

prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak

możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub

nieaktualne.

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu

treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i

prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem

naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie

obowiązujących.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w

Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem

lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności

uczestników, którzy:

 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub

Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 1. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu

utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 1. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami

Facebooka kont/profili osób trzecich;

 1. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 2. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów,

interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe

zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez

Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych

do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane

przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym

Uczestnikom.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym

Facebook.

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość

Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu

przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie

skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest

naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w

Konkursie, w szczególności:

 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie

lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub

jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez

wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 1. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub

powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania

Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania

Konkursu, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania Nagród.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje

skutków prawnych.

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny

adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres

Organizatora

 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2023r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą

rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla

siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl