Regulamin Promocji „100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy – płyty indukcyjne”


Regulamin Promocji „100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy – płyty indukcyjne”

1. Definicje


1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa
w Promocji.


1.2. Promocja – niniejsza konsumencka akcja promocyjna pod nazwą „100% satysfakcji albo
zwrot pieniędzy – płyty indukcyjne”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawniająca do przetestowania oraz zwrotu zakupionych Produktów Promocyjnych na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, skierowana do osób, które na zasadach
określonych w Regulaminie dokonają zakupu Produktu Promocyjnego.


1.3. Organizator - Amica S.A z siedzibą we Wronkach, adres: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000017514, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadającą REGON: 570107305, NIP: 7630003498, o kapitale zakładowym w wysokości 15
550 546,00 PLN opłaconym w całości.


1.4. Koordynator – Human2Human Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), przy ul.
Bastionowej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000585730, NIP: 7811918451.


1.5. Produkty Promocyjne – wybrane płyty indukcyjne marki AMICA będące fabrycznie nowymi,
nieużywanymi produktami, zakupionymi w Punktach Sprzedaży (zdefiniowanych w pkt 1.6.),
wskazane w pkt. 3. niniejszego Regulaminu.


1.6. Punkt Sprzedaży – sklepy znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące
sprzedaż Produktów Promocyjnych, w tym również sklepy internetowe włącznie ze sklepem
internetowym pod adresem: www.amica.pl.


1.7. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która zakupiła
Produkt Promocyjny w Punkcie Sprzedaży, zapoznała się z treścią Regulaminu
i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała zgłoszenia zwrotu Produktu Promocyjnego, na
zasadach określonych w Regulaminie.


1.8. Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem www.amica.pl/satysfakcja


1.9. Termin zakupu Produktów Promocyjnych – termin od 6 maja 2024 roku od godz. 00:01 do
31 października roku, godz. 23:59.


1.10. Czas trwania Promocji – termin od 6 maja 2024 roku od godz. 00:01 do 31 października
2024 roku, godz. 23:59.


1.11. Termin na Zgłoszenie Zwrotu – 60 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego, przy czym
nabycie nastąpić musi w Terminie zakupu Produktów Promocyjnych.

1.12. Zgłoszenie Zwrotu – dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Promocji,
o którym mowa w pkt. 5.4. zawierające w szczególności prawidłowo wypełniony formularz
zgłoszeniowy (w formie elektronicznej) obejmujący żądanie odkupu Produktu Promocyjnego
(wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o
których mowa w pkt 6.2.2) wraz z załączonymi czytelnymi: a) skanem/zdjęcia Dowodu
Zakupu Produktu Promocyjnego (zawierającego opis modelu Produktu Promocyjnego) oraz
b) skanem/zdjęciem karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego (obejmującym: (i) stronę
zawierającą model oraz numer seryjny Produktu Promocyjnego, a także (ii) stronę
zawierającą pieczątkę i podpis osoby z uprawnieniami do podłączania płyt indukcyjnych
potwierdzających podłączenie przez tę osobę), oraz c) zdjęciem tabliczki znamionowej
Produktu Promocyjnego, obejmującym model i numer seryjny Produktu Promocyjnego - w
przypadku braku tej informacji na karcie gwarancyjnej Produktu Promocyjnego.

1.13. Dowód Zakupu – paragon lub faktura konsumencka za zakup Produktu Promocyjnego


zawierający model Produktu Promocyjnego.
1.14. Moja Amica – portal internetowy marki AMICA dedykowany dla zarejestrowanych
użytkowników, dostępny pod adresem www.moja.amica.pl

1.15. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Koordynator działa na zlecenie Organizatora. Koordynator odpowiada za obsługę Promocji,
w szczególności za przyjmowanie i weryfikację Zgłoszeń Zwrotu na zasadach określonych w
Regulaminie.

2.2. Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać wyłącznie w okresie od 6 maja 2024 roku
od godz. 00:01 do 31 października 2024 roku, godz. 23:59. W przypadku zakupu w sklepie
internetowym o zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia Dowodu
Zakupu Produktu Promocyjnego przez sklep internetowy.

2.3. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne
umieszczone w Punktach Sprzedaży oraz na Stronie Internetowej.

2.4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi
dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora lub Koordynatora z tego tytułu.

2.5. Informacje dotyczące Promocji są dostępne na infolinii : 801 801 800 lub 67 22 22 148,
czynnej w godzinach 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku . Koszt połączenia: wg
aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego.

2.6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dniach roboczych” należy przez to rozumieć dni tygodnia
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


3. Produkty marki AMICA objęte Promocją (Produkty Promocyjne)
Produkty Objęte Promocją (Produkty Promocyjne)

 


Płyty indukcyjne
PI6540PHTUN 3.0 STUDIO
PI6540PHTUN HC 3.0 STUDIO
PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO
PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO
PI6542PHTSUN 3.0 STUDIO
PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO
PIA6541PHTSUN 3.0
PID6540PHTULN 3.0
PID6540PHTUN HC 3.0
PID6542PHTSUN 3.0
PIDH6140PHTULN 3.0
PIDH6140PHTUN 3.0
PIDH6141PHTSUN 3.0
PIE6541PHTSUN 3.0
PIG6541PHTSUN 3.0
PIH6540PHTULN 3.0
PIH6540PHTUN 3.0
PIH6540PHTUN HC 3.0
PIH6541PHTSUN HC 3.0
PIH6542PHTSUN 3.0
PIH6542PHTSUN HC 3.0
PIM6540PHTUN 3.0
PIM6541PHTSUN 3.0
PIN6541PHTSUN 3.0
PIT6540PHTSUN 3.0
PIT6541PHTSUN 3.0
PIT6541PHTSUN HC 3.0
PIT6542PHTSUN HC 3.0

4. Przedmiot Promocji.


4.1. Promocja polega na zapewnieniu Uczestnikowi możliwości wypróbowania Produktu
Promocyjnego przez okres wskazany w Regulaminie, a w przypadku gdy Produkt Promocyjny
nie spełnia oczekiwań Uczestnika jego zwrot i otrzymanie zwrotu równowartości uiszczonej
przez Uczestnika ceny brutto.

4.2. Cena brutto zwracanego Produktu objętego Promocją, podlegająca zwrotowi na rzecz
Uczestnika, jest ustalana na podstawie Dowodu Zakupu po uwzględnieniu wszystkich
udzielonych nabywcy upustów i obniżek cen (rabatów) z jakiegokolwiek tytułu w momencie
jego zakupu lub po jego dokonaniu]).


4.3. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy cena zakupu Produktu Promocyjnego ustalona
stosownie do postanowień pkt. 4.2. w sposób rażący przewyższać będzie średnią cenę
detaliczną na rynku polskim w czasie zakupu, Organizator uprawniony jest do skorygowania
zwracanej kwoty do wysokości takiej średniej ceny detalicznej. Ustalenie średniej ceny
detalicznej brutto Produktu Promocyjnego dokonywane będzie na podstawie średniej ceny
produktu na portalu www.ceneo.pl lub innym portalu porównującym ceny produktów
detalicznych.


4.4. Promocja nie obejmuje dodatkowych akcesoriów lub usług nabytych przy zakupie Produktu
Promocyjnego (np. ubezpieczenie produktu, dodatkowa/przedłużona gwarancja, koszt
transport do Uczestnika). Koszty takich dodatkowych akcesoriów oraz usług nie będą
zwracane Uczestnikowi przez Organizatora, zarazem Uczestnik nie jest obowiązany do
zwrotu na rzecz Organizatora dodatkowych akcesoriów lub usług o których mowa w
niniejszym punkcie.


4.5. Zwrotu ceny Produktu Promocyjnego dokonuje Organizator.

5. Uczestnictwo w Promocji oraz Zgłoszenie Zwrotu
5.1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie:


5.1.1. pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne,

5.1.2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5.1.3. posiadające rachunek bankowy lub rachunek członka spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej (SKOK) prowadzony w złotych polskich przez instytucję
posiadającą siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1.4. dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego do użytku własnego, a zarazem w
charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego – tj. nie w związku
ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.2. W Promocji nie mogą wziąć udziału:

5.2.1. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub
osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową (na Dowodzie Zakupu nie może znajdować się NIP
nabywcy),

5.2.2. pracownicy Organizatora, pracownicy Koordynatora, pracownicy podmiotów z grupykapitałowej Amica S.A., pracownicy Punktów Sprzedaży, przy czym przez
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu

prawnego, w tym w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, a także
pełnienie funkcji w organach danego podmiotu,

5.2.3. członkowie rodzin osób wskazanych pkt 5.2.2. Przez członków rodzin osób, o których
mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia z tymi osobami.

5.3. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz – zwrócić jeden Produkt
Promocyjny. Jeden Dowód Zakupu Produktu Promocyjnego może zostać wykorzystany w
Promocji tylko jeden raz. W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego
Uczestnika – zwrot równowartości ceny zwracanego Produktu Promocyjnego realizowany
jest na rzecz tego Uczestnika, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Zwrotu.

5.4. W celu wzięcia udziału w Promocji wymagane jest:

5.4.1. dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w
okresie wskazanym w pkt. 1.9. Regulaminu;

5.4.2. wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Zwrotu w Terminie na Zgłoszenie
Zwrotu poprzez Stronę Internetową w jeden z niżej wskazanych sposobów:

5.4.2.1. bez rejestracji konta w portalu Moja Amica – poprzez wypełnienie przez
Uczestnika prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego,
obejmującego żądanie odkupu Produktu Promocyjnego (wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o
których mowa w pkt 6.2.2) oraz załączenie do niego czytelnych: a) skanu /zdjęcia
Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (zawierającego opis modelu Produktu
Promocyjnego) oraz b) skanu/zdjęcia karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego
(obejmującego: (i) stronę zawierającą model oraz numer seryjny Produktu
Promocyjnego, a także (ii) stronę zawierającą pieczątkę i podpis osoby z
uprawnieniami do podłączania płyt indukcyjnych potwierdzających podłączenie
przez tę osobę), oraz c) zdjęcia tabliczki znamionowej Produktu Promocyjnego,
obejmującego model i numer seryjny Produktu Promocyjnego - w przypadku
braku tej informacji na karcie gwarancyjnej Produktu Promocyjnego;
albo

5.4.2.2. z zarejestrowanym kontem w portalu Moja Amica – poprzez wypełnienie
przez Uczestnika prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza
zgłoszeniowego, obejmującego żądanie odkupu Produktu Promocyjnego (wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o
których mowa w pkt 6.2.2) oraz załączenie do niego czytelnych: a) skanu /zdjęcia
Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (zawierającego opis modelu Produktu
Promocyjnego) oraz b) skanu/zdjęcia karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego
(obejmującego: (i) stronę zawierającą model oraz numer seryjny Produktu
Promocyjnego, a także (ii) stronę zawierającą pieczątkę i podpis osoby z
uprawnieniami do podłączania płyt indukcyjnych potwierdzających podłączenie

przez tę osobę), oraz c) zdjęcia tabliczki znamionowej Produktu Promocyjnego,
obejmującego model i numer seryjny Produktu Promocyjnego - w przypadku
braku tej informacji na karcie gwarancyjnej Produktu Promocyjnego;

5.4.3. wskazanie przyczyn braku satysfakcji z Produktu Promocyjnego;

5.4.4. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści.

5.5. Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Zwrotu polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich
pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w
nim danych. Organizator oświadcza, że opisane przez Uczestnika przyczyny braku satysfakcji
z Produktu Promocyjnego nie mogą stanowić podstawy do wykluczenia Uczestnika z
Promocji - mają jedynie charakter informacyjny, umożliwiający doskonalenie produktów
marki AMICA.

5.6. Zgłoszenia Zwrotu Produktu Promocyjnego należy dokonać w ciągu
60 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego (daty, która widnieje na Dowodzie Zakupu
jako data sprzedaży). O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Zwrotu
decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem Strony Internetowej.

5.7. Uczestnik obowiązany jest do zachowania do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu
Promocyjnego potwierdzającego spełnienie warunków określonych Regulaminem.

5.8. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Zwrotu
może zostać dokonane także po zakończeniu Czasu Trwania Promocji pod warunkiem
zachowania Terminu na Zgłoszenie Zwrotu (oraz innych warunków określonych
Regulaminem).

5.9. Prawidłowo złożone Zgłoszenie Zwrotu skutkuje powstaniem po stronie Organizatora
zobowiązania do zawarcia umowy odkupu od Uczestnika własności Produktu Promocyjnego
wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o
których mowa w pkt 6.2.2., o ile Uczestnik oraz Produkt Promocyjny (wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których
mowa w pkt 6.2.2.) spełnia wymagania przewidziane Regulaminem.

5.10. Dane osobowe Uczestnika wskazane w Zgłoszeniu Zwrotu powinny być zgodne z danymi
osobowymi posiadacza rachunku oraz z danymi osobowymi nabywcy Produktu
Promocyjnego, wskazanymi na Dowodzie Zakupu (o ile dane osobowe na dowodzie zakupu
zostały ujawnione).

5.11. Weryfikacja prawidłowości Zgłoszenia Zwrotu w Promocji przeprowadzana jest przez
Koordynatora. W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może
nastąpić na adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podany przez niego
w Zgłoszeniu Zwrotu. W razie stwierdzenia przez Koordynatora braków w Zgłoszeniu Zwrotu,
które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do
prawidłowości Zgłoszenia Zwrotu, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia
Zwrotu lub konieczności uzyskania przez Koordynatora dodatkowych, niezbędnych
informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Koordynatora działań
w terminie 14 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Zwrotu za
nieprawidłowe i odmowy przyznania zwrotu ceny zwracanego Produktu Promocyjnego.6. Zasady zwrotu Produktu objętego Promocją oraz zwrotu ceny.

6.1. Uczestnik, który spełnia warunki określone w Regulaminie, w szczególności wskazane w
punkcie 5 Regulaminu, w tym który w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zakupu
Produktu Promocyjnego prawidłowo dokona Zgłoszenia Zwrotu, uzyskuje prawo do zwrotu
Produktu Promocyjnego i otrzymania z tego tytułu równowartości ceny brutto uiszczonej za
Produkt Promocyjny stosownie do postanowień pkt. 4.2., z uwzględnieniem pkt 4.3., na
zasadach szczegółowo określonych w dalszej części Regulaminu.

6.2. Zwrot Uczestnikowi równowartości ceny brutto zapłaconej za Produkt Promocyjny
stosownie do postanowień pkt. 4.2., z uwzględnieniem pkt 4.3., następuje pod
następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

6.2.1. Produkt Promocyjny używany był, w tym podłączony i odłączony (z wyłączeniem
przypadku, gdy był odłączany przez przedstawiciela Organizatora) zgodnie z
instrukcją obsługi, nie posiada uszkodzeń, jest w pełni sprawny,
niezmodyfikowany, czysty oraz higienicznie nieszkodliwy;

6.2.2. zwrot Produktu Promocyjnego nastąpi w oryginalnym, opakowaniu/pudełku
zawierającym kod kreskowy (EAN), w którym ten produkt został zakupiony, wraz
ze wszystkimi akcesoriami oraz elementami, które były na wyposażeniu Produktu
Promocyjnego przy jego zakupie przez Uczestnika, w tym dokumentami
dotyczącymi tego produktu (etykiety, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi,
oryginał dowodu zakupu – jeśli wydano go w postaci papierowej lub jego wydruk
jeżeli wydano go w formie elektronicznej etc.), które Uczestnik otrzymał przy jego
zakupie;

6.2.3. Uczestnik jest wyłącznym właścicielem zwracanego Produktu Promocyjnego, wraz
ze wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których mowa w pkt6.2.2.), a Produkt Promocyjny nie jest obciążony jakimikolwiek prawami lub
roszczeniami osób trzecich.

6.3. Zwrot Produktów Promocyjnych przez Uczestnika w pierwszej kolejności realizowany będzie
za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora - w tym przypadku przedstawiciel
Organizatora zdemontuje także Produkt Promocyjny. W celu uzgodnienia z Uczestnikiem
miejsca oraz terminu odbioru zawracanego Produktu Promocyjnego (wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których
mowa w pkt 6.2.2.) przez przedstawiciela Organizatora, Organizator skontaktuje się z
Uczestnikiem na numer telefonu podany w Zgłoszeniu Zwrotu, w terminie do 7 dni
roboczych od daty wpływu Zgłoszenia Zwrotu (Organizator podejmie drugą próbę kontaktu
telefonicznego w przypadku nieskuteczności pierwszej). Odbiór i odłączenie Produktu
Promocyjnego realizowane są w przypadku o którym mowa w niniejszym punkcie na koszt
Organizatora.

6.4. W przypadku gdy odbiór o którym mowa pkt. 6.3. w terminie zgodnie z nim uzgodnionym
nie będzie możliwy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, a Uczestnik
poinformuje o tym Organizatora telefonicznie na numer wskazany w pkt. 2.5. Regulaminu
najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem odbioru, Organizator skontaktuje się
z Uczestnikiem raz jeszcze w celu uzgodnienia miejsca oraz nowego terminu odbioru
(Organizator podejmie drugą próbę kontaktu telefonicznego w przypadku nieskuteczności
pierwszej). W takim przypadku Produkt Promocyjny zostanie odebrany od Uczestnika przez
przedstawiciela Organizatora (w tym przez niego zdemontowany). Zmiana/przełożenie
przez Uczestnika terminu odbioru w trybie wskazanym niniejszym pkt 6.4. możliwa jest
tylko raz. Odbiór i odłączenie Produktu Promocyjnego realizowane są w przypadku o którym
mowa w niniejszym punkcie na koszt Organizatora.

6.5. W przypadku, gdyby odbiór od Uczestnika Produktu Promocyjnego w terminie i na
zasadach, o których mowa w pkt 6.3-6.4. powyżej, nie doszedł do skutku, w szczególności
wobec (i) braku możliwości skontaktowania się przez Organizatora z Uczestnikiem zgodnie
z pkt 6.3.-6.4. celem umówienia miejsca lub terminu odbioru, lub (ii) niepoinformowania
Organizatora przez Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem
odbioru o braku możliwości odbioru, lub (iii) w drugim terminie odbioru wyznaczonym
zgodnie z pkt 6.4., wówczas zwrot równowartości ceny brutto uiszczonej za Produkt
Promocyjny jest możliwy pod warunkiem, że Uczestnik prześle na swój koszt zwracany
Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami
i dokumentami o których mowa w pkt 6.2.2., do Organizatora (Amica S.A.) na adres: ul.
Nowowiejska 1, 64-510 Wronki z dopiskiem „100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ostatniej próby odbioru Produktu Promocyjnego
przez przedstawiciela Organizatora (celem usunięcia wątpliwości, wskazuje się, że w
przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Organizatora z Uczestnikiem zgodnie
z pkt 6.3.-6.4. celem umówienia miejsca lub terminu odbioru – termin liczony jest od drugiej
próby kontaktu ze strony Organizatora). O zachowaniu przez Uczestnika terminu do zwrotu
o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje odpowiednio: (i) data stempla pocztowego
w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą, (ii) data nadania na przesyłkach kurierskich.
W takim przypadku koszt odłączenia Produktu Promocyjnego i przesyłki ponosi Uczestnik.
Przesyłki za pobraniem lub z jakąkolwiek inną formą płatności do której dokonania będzie
zobowiązany adresat, nie będą akceptowane.

6.6. Organizator dokonuje weryfikacji zwróconego Produktu Promocyjnego po jego
dostarczeniu do Organizatora przez przedstawiciela Organizatora (w przypadku o którym
mowa w pkt. 6.3.-6.4.) albo przez Uczestnika (w przypadku o którym mowa w pkt 6.5.).
W przypadku gdy zwrócony Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem/pudełkiem,
wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których mowa w pkt 6.2.2., spełnia
warunki określone w Regulaminie, Organizator dokona zwrotu równowartości ceny brutto
uiszczonej przez Uczestnika za Produkt Promocyjny, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.3.,
na rachunek wskazany w Zgłoszeniu Zwrotu. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru Produktu Promocyjnego (wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których
mowa w pkt 6.2.2.) przez przedstawiciela Organizatora, a w przypadku o którym mowa w
pkt 6.5. od dnia otrzymania od Uczestnika kompletnej przesyłki zawierającej Produkt
9
Promocyjny (wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i
dokumentami o których mowa w pkt 6.2.2.).

6.7. Z chwilą zapłaty na wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu Zwrotu numer rachunku
bankowego/SKOK równowartości ceny brutto uiszczonej przez Uczestnika za Produkt
Promocyjny lub ceny ustalonej z zastosowaniem pkt 4.3., następuje nabycie przez
Organizatora od Uczestnika własności Produktu Promocyjnego wraz z
opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami, elementami i dokumentami o których
mowa w pkt 6.2.2. (moment zawarcia umowy sprzedaży).

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienie w dokonaniu

zwrotu równowartości ceny brutto uiszczonej przez Uczestnika za Produkt Promocyjny lub
ceny ustalonej z zastosowaniem pkt 4.3., jak również za dokonanie zwrotu w sposób
nieprawidłowy w szczególności na rzecz osoby nieuprawnionej, w przypadku gdy jest to
wynikiem podania przez Uczestnika niepełnych lub błędnych danych osobowych,
adresowych lub danych rachunku bankowego/SKOK.

6.9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Promocji i odmowy zwrotu ceny
brutto uiszczonej przez Uczestnika za Produkt Promocyjny, w przypadku gdy Uczestnik lub
zwrócony Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami,
elementami i dokumentami o których mowa w pkt 6.2.2. nie spełnia warunków określonych
w Regulaminie, w szczególności (ale nie wyłącznie):

6.9.1. Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem/pudełkiem, wszystkimi akcesoriami,
elementami i dokumentami o których mowa w pkt 6.2.2. nie spełnienia
któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt 6.2. Regulaminu,

6.9.2. w przypadku gdy działania Uczestnika są sprzeczne z prawem,

6.9.3. w przypadku gdy Dowód Zakupu Produktu Promocyjnego, skan/zdjęcie karty
gwarancyjnej Produktu Promocyjnego, lub skan/zdjęcie tabliczki znamionowej, jest
nieprawdziwy, bądź został podrobiony lub przerobiony,

6.9.4. w przypadku gdy dane osobowe lub inne dane podane w Zgłoszeniu Zwrotu są
nieprawdziwe.

6.10. W przypadku o którym mowa w ust. 6.9., Produkt Promocyjny zostanie odesłany do
Uczestnika objętego wykluczeniem na jego koszt. W przypadku nieodebrania przez
Uczestnika objętego wykluczaniem Produktu Promocyjnego, Organizator jest uprawniony
do jego zutylizowania w terminie 60 dni od próby doręczenia Uczestnikowi objętego
wykluczaniem przesyłki zawierającej Produkt Promocyjny

7. Postępowanie reklamacyjne w Promocji

7.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 60 dni od dnia
zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości
10
e-mail przez Koordynatora (w zależności od formy złożenia reklamacji).

7.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.3. Reklamacje mogą być zgłaszane:
a) w formie pisemnej, listem poleconym na adres:
Human2Human Sp. z o. o.
Ul. Bastionowa 37
61-663 Poznań
z dopiskiem „Amica. Reklamacja” lub
b) w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@moja.amica.pl

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji Koordynatorowi.

7.5. Uczestnik o decyzji Koordynatora zostanie powiadomiony w sposób, w który reklamacja
została złożona, chyba że Uczestnik wskaże, iż chce zostać zawiadomiony w innej formie
wraz z podaniem danych umożliwiających takie zawiadomienie.

7.6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa
na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

8.2. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z ich udziałem
w Promocji określa dokument Informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych Promocja „Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników akcji
promocyjnej „100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy – płyty indukcyjne””, z którym
zobowiązany jest zapoznać się każdy Uczestnik przystępujący do Promocji.

8.3. Każdy Uczestnik, który chce wziąć udział w Promocji, zobowiązany jest zapoznać się
z zasadami przetwarzania danych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne i niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w
Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o nagrodę. Niedotrzymanie terminów
wskazanych w Regulaminie w pkt. 1.9. - 1.11. skutkuje brakiem możliwości udziału w

Promocji, a tym samym brakiem prawa do ubiegania się o nagrodę.

9.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie
11
pisemnego oświadczenia na adres Koordynatora lub w formie wiadomości e-mail przesłanej
na adres: kontakt@moja.amica.pl (obie formy, pod rygorem nieważności). Rezygnacja
następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Koordynatora.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy
posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków
określonych w Regulaminie.

9.4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się w
szczególności:
      

9.4.1. dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na Promocję,
w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub ich wykładni;
    

9.4.2. zmianę lub wprowadzenie nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym
mających wpływ na Promocję;

9.4.3. działania związane z ochroną przed oszustwami lub nadużyciami ze strony
Uczestników.
O zmianie Regulaminu Promocji Organizator poinformuje w terminie co najmniej 14 dni
przed planowaną datą zmiany Regulaminu Promocji, poprzez opublikowanie stosownej
informacji na Stronie Internetowej www.amica.pl/satysfakcja oraz przesłanie informacji do
aktualnych Uczestników Promocji drogą mailową. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na
prawa nabyte przez Uczestników przed zmianą.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do zwrotu ceny, nie
mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

9.6. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.

9.7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

9.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na produkty marki AMICA, organizowanymi
przez Organizatora, Amica Handel i Marketing sp. z o.o. w tym podmioty działające na ich
zlecenie. Produkt Promocyjny o danym numerze seryjnym może wziąć udział wyłącznie w
jednej akcji promocyjnej dotyczącej produktów marki AMICA.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl