Regulamin "Pokaż nam jak kibicujesz"

Regulamin Konkursu “Pokaż nam jak kibicujesz” 

 

  • Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem konkursu jest firma MIGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 381297482 NIP 8241807576 miejscowość ŁOJEW nr domu 53 kod pocztowy 07-132 poczta OSTRÓWEK kraj POLSKA (zwany dalej “Organizatorem”)

1.2. Partnerem tytularnym akcji jest firma UNION DISTRIBUTION S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE NIP 1080024344 REGON 388334418 Adres siedziby Grójecka 208, 02-390 Warszawa, Polska

1.3. Za przebieg Konkursu i prawidłowość jego przeprowadzenia odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

1.4. Za przekazanie nagrody dla zwycięzcy Konkursu odpowiedzialni będą Organizator Konkursu lub Partner tytularny.

1.5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.7. Konkurs jest prowadzony na fanapage’u Partner AGD RTV: https://www.facebook.com/partneragdrtv/

1.8. Udział konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.

 

  1. Warunki Uczestnictwa

 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin. Zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2.2. Uczestnik oświadcza, że:

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, dobrowolnie zamieszczanych zdjęć) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem Nagrody, zgodnie załączoną/ poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

2.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku gdy Uczestnik Konkursu:

-zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem Konkursu, dostępnym na portalu Facebook oraz publikuje treści niezgodne z prawdą oraz używa komentarzy zawierających treści obraźliwe

2.4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

  1. Czas trwania konkursu i nagrody

 

3.1 Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 15.06.2024 r.  do dnia 26.06.2024r. do godz.10.00

3.2 Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 26.06.2024r. za pośrednictwem profilu na Facebooku, na którym prowadzony będzie Konkurs.

3.3. Nagrodą w Konkursie jest TV UD 50QBG7000S 50”

 

  1. Przebieg konkursu i zasady gry:

4.1. Aby wziąć udział Konkursie należy w komentarzu do postu dotyczącego Konkursu “Pokaż nam jak kibicujesz” na fanpage Organizatora  konkursu: https://www.facebook.com/partneragdrtv/ - zamieścić zdjęcie pokazujące jak się Kibicuje lub przygotowania do kibicowania podczas EURO 2024

4.2. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego komentarz ze zdjęciem otrzyma największą ilość “reakcji” w momencie zakończenia Konkursu 26.06.2024 o godz. 10.00

– Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

– Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

– Przekazanie nagrody odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu między Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem Konkursu lub Partnerem Tytularnym.

4.3. Reakcje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały kupione, nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu wyników konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji autentyczności reakcji poprzez analizę następujących czynników:

-Nienaturalny przyrost reakcji: Gwałtowny i nienaturalny wzrost liczby reakcji w krótkim czasie może wskazywać na ich zakup.

-Podejrzane konta: Reakcje pochodzące od kont, które:
* Mają niewielką aktywność (np. brak zdjęć profilowych, niewiele postów),
* Są nowo utworzone (brak historii aktywności),
* Wykazują cechy botów (np. nielogiczne nazwy, brak osobistych interakcji).
* Znaczna liczba reakcji z jednego kraju lub regionu, które nie korelują z naturalnym zasięgiem posta.

-Zgłoszenia użytkowników: Reakcje, które zostały zgłoszone przez innych uczestników jako podejrzane, będą dokładnie sprawdzane.

-W przypadku stwierdzenia, że reakcje są podejrzane, organizatorzy mogą:
* Skontaktować się z użytkownikiem w celu wyjaśnienia.
* Wykluczyć podejrzane reakcje z końcowej oceny.
*Zdyskwalifikować uczestnika, jeżeli potwierdzi się, że reakcje zostały przez niego kupione.

Decyzje organizatorów w kwestii weryfikacji reakcji są ostateczne i niepodważalne.

  1. Postanowienia końcowe

 

5.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 

5.2  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Konkursu w związku z Konkursem najpóźniej do 3 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator Konkursu w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygającego reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

5.3 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a). zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

b). niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

c).  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników Konkursu zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

d). Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża i akceptuje zgodę na jego treść.

e). Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).

f).  Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.Klauzula informacyjna RODO 

 Przystępując do konkursu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, zdjęcie i komentarz, przez MIGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Administratorem Twoich danych osobowych jest MIGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w  Łojew 53, 07-132 Ostrówek

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@partneragdrtv.pl. 

 

 Udział w konkursie jest dobrowolny. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami, prosimy o nieuczestniczenie w konkursie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl